Apostolstwo Modlitwy

Sylwetka założyciela

Założycielem Apostolstwa Modlitwy jest o. Franciszek Gautrelet – jezuita. Jako ojciec duchowny tchnął ducha apostolskiego w serca studiującej młodzieży w jezuickim kolegium w Vals we Francji. W tym celu zachęcał młodych ludzi do ofiarowania Bogu nie tylko swoich modlitw, ale także prac, nauki i różnych ofiar w intencji zbawienia świata. Jego słowa padły na żyzną glebę więc młodzi ludzie pełni entuzjazmu zapalili się do dzieła ewangelizacji świata.

Ojciec Franciszek apelował : Musimy być apostołami. Apostołować można słowem, czynem, a jeszcze skuteczniej modlitwą. W czasie studiów nie możemy włączyć naszych sił w ewangelizację świata. Nie możemy krwią i potem zraszać terenów misyjnych, ale możemy się modlić. Nasze modlitwy, pokuty i dobre uczynki posiadają wielką moc. Ich wartość w rozszerzaniu Królestwa Bożego jest ogromna.

Apostolstwo Modlitwy zrodziło się więc w klimacie żarliwej troski o rozwój Królestwa Bożego na ziemi. Paweł VI zaliczył je do najbardziej zbawiennych instytucji, jakie w Kościele powstały i dla Kościoła świętego pracują.

A Jan Paweł II powiedział: Trzeba wrócić do Apostolstwa Modlitwy, jest ono dzisiejszemu światu najbardziej potrzebne

Jego charyzmat i duchowość

Charyzmat Apostolstwa Modlitwy wyraża hasło „Kochać i Służyć”. Wyrosło ono na gruncie Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego Loyoli. Święty ojciec Ignacy, zafascynowany osobą Jezusa Chrystusa, chciał służyć pod sztandarem Jego Krzyża, więc pragnął służyć i pomagać ludziom w ich drodze wiary. Więź z Jezusem jest więc zasadą Apostolstwa Modlitwy. Oddają oni hołd miłości Jezusowi, której znakiem i symbolem jest Jego boskie SERCE !

Celem Apostolstwo Modlitwy jest formowanie chrześcijan w szkole Eucharystii, oddanych Sercu Chrystusa poprzez codzienne ofiarowanie i modlitwę w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. Eucharystia jest miejscem, w którym Jezus siebie składa w ofierze Bogu Ojcu. Przez uczestnictwo w Niej apostoł Jezusa Chrystusa jednoczy się z Nim i w ten sposób włącza się w apostolską misję Kościoła.

Apostolstwo Modlitwy rozwija swą działalność w oparciu o diecezje i parafie. Grupy apostolskie współpracują z księdzem proboszczem. Kierunek działalności apostolskiej wyznaczają statuty Apostolstwa Modlitwy oraz miesięcznik pt. Posłaniec Serca Jezusowego. Celem jego jest pomoc w duchowej formacji członków.

Teologiczne podstawy czerpie Apostolstwo Modlitwy z kultu Serca Bożego.

Ewangelizacja

Apostolstwo Modlitwy formuje się na prowadzonych systematycznie rekolekcjach. Udziela się ich zarówno członkom A M, jak i wszystkim zainteresowanym jego duchowością. Zwraca się uwagę przede wszystkim na osobistą więź z Jezusem. Od tego zależy dynamika apostolatu. Obszarem ewangelizacji staje się najpierw własne serce; następnie obejmuje własną rodzinę; potem relacje sąsiedzkie; pracę zawodową oraz wszelkie kontakty z drugim człowiekiem. Chodzi o to, aby całe życie uczynić jedną wielką modlitwą. A wyrazem modlitwy jest służba.

Stąd powstała troska o chorych na terenie parafii, prowadzenie adoracji, przygotowanie oprawy liturgicznej, prowadzenie Drogi Krzyżowej, prowadzenie czuwań w duchu wynagrodzenia, organizowanie spotkań dla osób samotnych z okazji świąt, itp. Całe więc Apostolstwo Modlitwy całym swym dynamizmem apostolskim pragnie służyć wspólnocie miejscowego kościoła.

WAM

Apostolstwo Modlitwy posiada także swoje wydawnictwo. Należy ono do najstarszych w Polsce. Jego pełna nazwa brzmi: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Skrót WAM. Swym początkiem sięga 1872 roku, liczy więc ponad 125 lat. Swoją siedzibę ma w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Najbliższa księgarnia WAM-u znajduje się Bielsku – Białej przy ul. Cyniarskiej 36 /koło domu handlowego Klimczok/. Aktualnie WAM wydaje w ciągu roku ponad 160 pozycji.

Struktura

AM jest apostolskim dziełem Kościoła podległym bezpośrednio ojcu Świętemu. Na jego czele stoi Dyrektor generalny AM, rezydujący w Rzymie. Krajowy Dyrektor przebywa w danym kraju, gdzie istnieje AM. Odpowiedzialny jest on za AM, prowadzenie Sekretariatu oraz wydawanie pisma Posłaniec Serca Jezusowego. Przyjęcia do AM dokonuje kapłan odpowiedzialny za AM w danej parafii w porozumieniu z Krajowym Sekretariatem AM. Wstępujący do AM składa przyrzeczenie i otrzymuje dyplom. Żadne praktyki statutowe AM nie obowiązują pod grzechem.

Cel i środki AM

– rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego
– pogłębienie kultu NSPJ i ożywienie pobożności Eucharystycznej
– składanie ofiary duchowej w intencjach wspólnoty Kościoła i świata
– poświęcenie członków rodziny Bożemu Sercu
– obchodzenie regularnie pierwszych piątków miesiąca
– celebracja liturgicznych obchodów Najświętszego Serca pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz Chrystusa Króla
– częsta Komunia św. wynagradzająca, godzina święta, modlitwa
– duchowość tego Stowarzyszenia jest ewangeliczno-misyjna oraz praktyczna
– stanowi płaszczyznę współpracy pomiędzy duchownymi i świeckimi
– organizuje spotkania modlitewne, biblijne, apostolskie i ekumeniczne

Szerzenie czci do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Członkowie ofiarują codziennie rano wszystkie swoje modlitwy, prace, radości i cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników i w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. Praktykują różne formy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusa i włączają się w ten sposób w dzieło zbawienia świata. W mieszkaniach umieszczają wizerunek Serca Bożego i noszą medalik. Stają się apostołami przyczyniającymi się do zapanowania Królestwa Bożego na ziemi.

Zobowiązania osób z AM

– na początku dnia odmówienie modlitwy ofiarowania się Panu Bogu
– w ciągu dnia rozważenie jednej tajemnicy Różańca w intencjach Papieża
– wieczorem przeprowadzenie rachunku sumienia minionego dnia
– w ciągu tygodnia udział w Eucharystii z Komunią Świętą wynagradzającą NSPJ
– comiesięczne uczestniczenie w pierwszopiątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu
– zapoznanie się z papieską intencją ogólną i misyjną na dany miesiąc

Zalecenia dla ognisk AM

– systematyczny udział w spotkaniach ognisk modlitewnych
– posługiwanie z miłością bliźniemu w swoim środowisku
– uczestnictwo w rekolekcjach dla Apostolstwa Modlitwy
– bycie gorliwym czcicielem NSPJ przez wzorowe życie katolickie

Przynależąc do AM...

– ożywiasz swą wiarę i skutecznie pomożesz innym w jej wzroście i rozwoju
– dojrzewać będziesz i wzrastać duchowo – indywidualnie albo w grupie
– dokona się ożywienie twojej modlitwy i wzrośnie odpowiedzialność za Kościół
– łatwiej unikniesz fałszywych dróg i kosztownych zniewoleń
– poznasz lepiej Pana Jezusa jako twego Przyjaciela, Drogę, Prawdę i Życie
– przeniknie twoje życie Miłość Pana Jezusa i uzyskasz pokój w sercu
– skutecznie wyprosisz dla siebie i bliźnich opiekę Najświętszego serca Pana Jezusa
– przyczynisz się do zapanowania większej miłości pomiędzy ludźmi
– zdynamizujesz życie modlitewne i wspólnotowe w twojej parafii
– będziesz w świecie świadkiem i przykładem człowieka modlitwy
– ożywisz swą łączność z Ojcem Świętym, modląc się co miesiąc w jego intencjach
– poznasz ludzi, których życie zostało radykalnie odmienione przez Serce Boże
– będziesz mógł pomóc innym w duchowym wzroście w wierze
– Eucharystia stanie się dla ciebie ożywczym centrum życia
– Apostolska misja Kościoła stanie się też i twoją ważną życiową misją
– Papieskie odpusty nadane dziełu Apostolstwa Modlitwy staną się twoim udziałem
– Modlitwą i ofiarą pomożesz innym ludziom w osiągnięciu zbawienia

Pomoc jaką możesz otrzymać

– kierownictwo duchowe na twojej drodze życia
– odpowiednie materiały formacyjne i możliwość odprawienia rekolekcji dla AM
– oparcie w grupie modlitewnej i wzajemne okazywanie sobie duchowej pomocy
– pogłębienie formacji przez lekturę Posłańca Serca Jezusowego i dobrą książkę
– pierwszopiątkowe nocne czuwanie w bazylice NSPJ w Krakowie

Figura lub obraz NSPJ

Wielu skupia swoją uwagę na spokojnej, młodej twarzy Jezusa, Jego białej szacie, czerwonym płaszczu i na piersi mocno zarysowanym wielkim sercu w płomieniach. Jego rozpostarte ręce są gotowe do objęcia każdego człowieka. Ktokolwiek przed Nim stanie – grzesznik czy święty – łatwo dostrzeże kochające go Serce Zbawiciela. Zobaczy też gotowe do służby Jego ręce. Jezus jest stale dobry dla człowieka, nigdy nie odwraca się od niego i nie przestaje go kochać ! Jego gorejące Serce to czytelny znak Jego miłości do wszystkich ludzi.

Dlaczego cześć NSPJ

– bo Jego Serce to jasny, czytelny symbol miłości Boga do człowieka
– bo Jest to miłość jedyna, ofiarna, najświętsza, najczystsza, najszlachetniejsza i najgorętsza
– bo Jego przebite Serce może być dla nas wszystkich źródłem mocy i pewnym schronieniem
– bo Bóg nas Nim kocha i wzbudza w naszych sercach pragnienie świętości i służby bliźnim
– bo to prawdziwa cześć i pokorna manifestacja naszej ufnej wiary złożona Jezusowi

Jedna z obietnic dana świętej Małgorzacie Alacoque brzmi: Imiona tych, którzy czczą Serce Moje, zapiszę w Mym Sercu na wieki !!!

Do kogo kieruje się AM ?

Do tych, którzy z miłości do BOGA i Człowieka pragną „Kochać i Służyć”.

Na wzór Maryi

Tak jak Maryja, która bezgranicznie oddała swe serce do dyspozycji Osobie i dziełu swego Syna, tak również i my poprzez nasze ofiarowanie oddajemy się całym sercem do dyspozycji JEZUSA CHRYSTUSA dla przyjścia Jego Królestwa.

Zastanów się, czy nie AM ?

Panie do kogo pójdziemy ??? (J 6, 68).

Nasze życie jest PROJEKTEM !

Apostolstwo Modlitwy proponuje drogę aby ten projekt doprowadzić do Stwórcy, czyli do szczęścia więc zapraszamy na nasze wspólne przebywanie drogi ku świętości.

Nasza wspólnota zaprasza na spotkania modlitewne w każdy wtorek o godz. 17 00 do sali Bethania i na nabożeństwo wynagradzające w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 1800 i na Eucharystię w intencji członków żywych i zmarłych Apostolstwa Modlitwy.

Modlitwa Codziennego Ofiarowania

Panie Jezu Chryste,
Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie,
wylałeś na świat cały miłość swego Ojca
jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.

Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia
i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża,
obecną w tajemnicy Eucharystii
– dla zbawienia świata.

W jedności z całym Kościołem
i jego Matką – Maryją, przez Jej pośrednictwo,
proszę Cię w intencjach,
które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom.

Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego
do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia
wszystkich dobrych czynów,
przygotowanych dla mnie przez Ojca.

Przemień mnie
i uczyń apostołem Twego Serca,
bym świadczył w Duchu i Prawdzie,
że Bóg jest Miłością. Amen.

Kiedy i gdzie?

  • Wtorek godz. 17:00, sala Bethania
  • 1szy piątek miesiąca o godz. 18:00 – w kościele